جلسه ۱۵

         دفتر کل

دفتر کل دفتر اصلی یک موسسه میباشد که حسابهای آن موسسه به تفکیک  در آن نگهداری میشود از لحاظ اصولی مانند حساب T (تی ) میباشد یعنی عنوان و ستون بدهکار و ستون بستانکار دارد . نمونه ای از یک دفتر کل را در زیر می بینید

 

                                                             نام حساب

 

تاریخ

   شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

مانده

تشخیص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلوب نگهداری دفتر کل

 

1-     صفحات دفتر کل باید بطور پیاپی از شماره یک الی آخر شماره گذاری شود

2-  برای هر یک از حساب های دفتر کل صفحه یا  صفحات جداگانه اختصاص داده می شود و برای بعضی حساب ها نظیر صندوق یا بانک که در طول سال گردش زیادی دارند صفحات بیشتری اختصاص خواهد یافت

3-  حساب ها بترتیب انعکاس در دفتر روزنامه در دفتر کل ثبت شود یعنی ابتدا حسابهای دارایی ، و سپس حسابهای بدهی و بعد هم حساب های سرمایه

4-     برای سهولت مراجعه به حسابهای دفتر کل میتوان حسابها را شماره گذاری نمود

5-     معاملات باید در همان روز که در دفتر روزنامه ثبت میشود یا در کمترین فاصله زمانی به دفتر کل انتقال یابد

6-     در ستون شرح دفتر کل جزء در مواردی که توضیحی لازم باشد چیزی نباید نوشت

7-     دفتر کل باید با خط خوانا و با قلم نوشته شود

8-     هیچ مطلی نباید  بین سطور و یا در حاشیه ها نوشته شود

9-     از قلم خوردگی باید اجتناب شود مگر در موارد استثنایی و تنها برای تصحیح اشتباه

10- مطالب نوشته شده را بهیچ وجه نباید پاک کرد یا تراشید یا با مواد شیمایی محو نمود

11- هیچ یک از صفحات دفتر کل را نباید باطل یا از آن خارج کرد

12- در پایان هر صفحه دفتر کل باید جمع ستون بدهکار و جمع ستون بستانکار را تعیین نمود .  تفاوت این دو مبلغ  مساوی مانده حساب میباشد که در ستون مربوط نوشه میشود و تشخیص آنرا در ستون تشخیص یاداشت میکنند

13-  جمع ستون بدهکار و جمع ستون بستانکار و مانده هر حساب در پایان هر صفحه را باید به اولین سطر صفحه بعد انتقال داد

      

تحریر دفتر کل

1-     نام حسابی را که در دفتر روزنامه بدهکار شده در دفتر کل پیدا میکنیم

2-     تاریح ثبت معامله در دفتر روزنامه را در ستون تاریح حساب مربوط در دفتر کل مینویسیم

3-     مبلغ بدهکار مندرج در ستون بدهکار دفتر روز نامه را به ستون بدهکار حساب مربوط در دفتر کل انتقال میدهیم

4-     شماره صفحه دفتر روزنامه را در ستون عطف دفتر کل مینویسیم

5-     مانده حساب را تعیین و در ستون مانده مینویسند

6-     نوع مانده را در ستون تشخیص باکلمه "بد " مخفف بدهکار  یا " بس "مخفف بستانکار تعیین میکنیم

7-  شماره صفحه دفتر کل یا شماره حسابی را که در دفتر کل بدهکار شده است  را در ستون عطف دفتر روزنامه مینویسیم

پس اینکه طرف بدهکار یک معامله به دفتر کل انتقال یافت طرف بستانکار ثبت روزنامه را با انجام دادن اقدامات بالا به دفتر کل منتقل میشود

توالی مراحل ثبت معاملات و عملیات مالی

اسناد و مدارک اولیه > تهیه سند یا برگه حسابداری > ثبت در دفتر روزنامه > نقل به دفتر کل

 

 

برای نشان دادن روش انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل اولین ثبت دفتر روزنامه شرکت شاهوار در جلسه قبل یعنی جلسه 1۴را که مربوط به حساب سرمایه اولیه آقای امیدوار بتاریخ اوا آذر ماه  میباشد به دفتر کل انتقال میدهیم

                                                         دفتر روزنامه عمومی

 

  تاریخ

 

                شرح

 

 

عطف

   بدهکار

    بستانکار

 

 

1

13۸5

 

آذر

 

 

موجودی بانک

 

 

                سرمایه آقای امیدوار

 

افتتاح حساب جاری شماره 200 نزد بانک و واریز سرمایه اولیه آقای امیدوار برای تاسیس شرکت شاهوار به حساب مزبور . رسید بانکی شماره 123        

 

 

 

6000000

 

 

 

 

6000000

 

جمع گردش عملیات در ماه

 

 6000000

6000000

 

 

                                                                       دفتر کل

       

                                          حساب سرمایه

تاریخ

   شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

مانده

تشخیص

 

 

1

 

 

 

۱۳۸۵

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6000000

 

 

6000000

 

 

بس

 برای اینکه بیشتر با دفتر روزنامه و کل آشنا شویم مراحل ثبت تمرین جلسه قبل یعنی جلسه 15 عملیات مالی شرکت شاهوار را در دفتر روز نامه و کل بشرح زیر  تحریر   میکنیم

 

                                                                    دفتر روزنامه عمومی

 

 

  تاریخ

 

                شرح

 

 

عطف

   بدهکار

    بستانکار

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

13۸5

 

آذر

 

 

موجودی بانک

 

 

                سرمایه آقای امیدوار

 

افتتاح حساب جاری شماره 200 نزد بانک و واریز سرمایه اولیه آقای امیدوار برای تاسیس شرکت شاهوار به حساب مزبور . رسید بانکی شماره 123

 

آپارتمان

                     موجودبی بانک

 

خرید نقدی یک دستگاه آپارتمان و صدور چک شماره 101 سند

مالکیت شماره981

 

اثاثه

 

                      بستانکاران

 

خرید نسیه اثاثه اداری از شرکت روشنک فاکتور شماره 127

 

بستانکاران

 

                       موجودی بانک

 

پرداخت به  شرکت روشنک بابت بخشی از فاکتور شماره 127 و

صدور چک شماره 104

 

بدهکاران

 

                           اثاثه

 

فروش نسیه تعدادی از اثاثه به شرکت  سایبان طبق صورتحساب ارسالی

 

موجودی بانک

 

                          بدهکار

دریافت از شرکت سایبان بابت بخشی از مطالبات و واریز آن به حساب بانک جاری 200  رسید بانکی شماره 635

 

 

 

 

1

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

15

1

 

 

 

 

 

16

 

21

 

 

 

 

21

 

1

 

 

 

 

 

11

 

16

 

 

 

 

 

1

 

11

 

 

6000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000000

 

 

 

 

 

 

800000

 

 

 

 

 

 

500000

 

 

 

 

 

 

 

400000

 

 

 

 

 

 

 

300000

    

 

 

 

 

6000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000000

 

 

 

 

 

 

 

800000

 

 

 

 

 

 

500000

 

 

 

 

 

 

 

400000

 

 

 

 

 

 

 

300000

 

جمع گردش عملیات در ماه

 

 12000000

12000000

                                                      دفتر کل

 

                                                                      موجودی بانک

                                           

تاریخ

   شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

مانده

تشخیص

 

 

1

 

5

 

20

 

30

 

 

13۸5

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

6000000

 

 

 

 

 

300000

 

 

 

 

4000000

 

500000

 

 

6000000

 

2000000

 

1500000

 

1800000

 

 

بد

 

بد

 

بد

 

بد

                                                              حساب   بدهکاران

                                          

تاریخ

   شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

مانده

تشخیص

 

 

25

 

30

 

 

 

 

13۸5

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

11

 

 

 

 

 

400000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300000

 

 

 

 

400000

 

100000

 

 

 

 

 

بد

 

بد

 

 

 

                                                           حساب آپارتمان

                            

تاریخ

   شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

مانده

تشخیص

 

 

5

 

 

 

 

13۸5

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

4000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000000

 

 

 

 

 

 

بد

 

 

 

 

                                                               حساب  اثاثه

                                         

تاریخ

   شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

مانده

تشخیص

 

 

11

 

25

 

 

13۸5

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

16

 

 

 

 

800000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400000

 

 

 

800000

 

400000

 

 

 

 

بد

 

بد

 

 

                                                   حساب  بستانکاران

                                         

تاریخ

   شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

مانده

تشخیص

 

 

11

 

 

20

 

 

13۸5

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

 

500000

 

 

 

 

 

800000

 

 

 

 

 

800000

 

 

300000

 

 

 

بس

 

 

بس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           حساب سرمایه

        

تاریخ

   شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

مانده

تشخیص

 

 

1

 

 

 

13۸5

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000000

 

 

 

 

 

6000000

 

 

 

 

 

 

بس

 

 

 

 موضوع جلسه بعد : تراز ازمایشی  عملیات مالی شرکت شاهوار میباشد

 

+ نوشته شده توسط محمد علی نقوی در دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 13:31 |